Tvideos*part i

video
Mairi Ananiadou

video
Konstantinos Moraitis

video
Elli Pangalou
video
Titie Papadopoulou

video
Dimitris Polychronopoulos
Maria Grigoriadouvideo
Vilma Hastaoglou

video
Nikos Skoutelis

video
Georgios Panetsos

part ii

video
Dimitris Polychronopoulos
Maria Grigoriadou

video
Panita Karamanea

video test
Io Karidi
video
Themis Chatziyiannopoulos
Yiota Koulali

video
Tasos Roidis

video test
Elefethria Gavriilidou
video
Eleni Tsirintani

video
Eleni Vlachonasiou

video
Lena Athanasiadou
Ilias Venesis
Thanos Oikonomou
epilogue
video
Alexandra Kechayioglou**
introduction by Apostolos Kalfopoulos**

video
T 7min * All videos’ material is in greek.

(for further details on the tittle of presentations and symposium program

please follow this link: topia topion )**Alexandra Kechayioglou video

and introduction  by Apostolos Kalfopoulos

are in english.